Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Zpracování podkladů“
  (dále jen „služba“),
   
  mezi
   
  podnikatelem Stanislavem Zavadilem, IČO: 03814700, se sídlem Podolská 1313/74, 628 00 Brno-Líšeň, zapsán u úřadu příslušného podle §71 odst.2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání: Magistrát města Brna, bankovní spojení: 33399900/2010, IBAN: CZ3820100000000033399900, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, účet vedený u společnosti Fio banka, a.s.
  (dále jen „poskytovatel“)
   
  a
   
  návštěvníkem stránky či zájemcem o zpracování podkladů 
  (dále jen „objednatel“).
 2. Poskytovatel není plátce DPH.
 3. Poskytovatel působí pouze na území České republiky.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Objednatel se zavazuje seznámit se s těmito Obchodními podmínkami v plném rozsahu. Uskutečněním objednávky vyjadřuje, že jim plně porozumněl, souhlasí s nimi bez výhrad a zavazuje se je dodržovat.
 6. Porušení smluvních podmínek objednatelem zakládá právo poskytovatele od smlouvy odstoupit a povinnost objednatele nahradit škodu porušením způsobenou. Tímto není dotčena obecná povinnost náhrady škody.

 

II. Popis služby

 1. Poskytovatel zpracuje objednateli podklady například (nikoli výlučně) pracovního, obchodního, vzdělávacího nebo marketingového charakteru.
 2. Forma podkladů je dle uvážení poskytovatele textová, grafická, či jiná.

 

III. Objednávka služby

 1. Objednatel učiní nezávaznou objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře, elektronickou poštou, telefonicky, či jiným způsobem.
 2. Poskytovatel přijetí nezávazné objednávky potvrdí zpravidla elektronickou poštou. Potvrzení obsahuje rekapitulaci objednávky, odhadovanou cenu za službu a předpokládaný termín dodání.
 3. Odhad termínu dodání v rekapitulaci je orientační a je utvořen v očekávaní standardního průběhu za obvyklých podmínek a termín dodání se může lišit. V takovémto případě poskytovatel informuje objednatele ještě v termínu, který byl odhadnut.
 4. Smlouva je uzavřena odsohlasením cenové nabídky jako rekce na nezávaznou objednávku či jiným způsobem, ze kterého je zřejmý úmysl objednatele objednat službu.
 5. Je-li třeba, poskytovatel vyzve objednatele k doplnění objednávky. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu objednávku doplnit. Nedoplní-li objednatel objednávku řádně a včas, poskytovatel je oprávněn vyhotovit dílo pouze na základě dodaných materiálů a obsahu objednávky, i od smlouvy odstoupit.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje možnost neakceptovat objednávku, zejména, je-li zjevné, že objednávka obsahuje nesplnitelné požadavky, že cílem objednávky není uzavřít smlouvu, má-li důvodné pochyby o plnění ze strany objednatele, nebo obsah objednávky porušuje dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

 

IV. Cena služby

 1. Cena je vždy stanovena dohodou.
 2. Předpokládaná cena je uvedena v potvrzení objednávky. Tato cena je tvořena s ohledem na očekávanou náročnost objednávky a další požadavky objednatele.
 3. Není-li písemně ujednáno jinak, platí cena uvedená v orientačním ceníku.
 4. Vyžadují-li to speciální okolnosti, zejména pokyny objednatele odlišné od původního zadání objednávky, bude cena upravena přiměřeně s ohledem na náročnost prací a již vynaložené náklady na službu.
 5. Cena je splatná vcelku předem. Je možné písemně ujednat splatnost po částech.
 6. Objednatel je povinen uhradit cenu díla převodem na bankovní účet poskytovatele, případně zaplatit on-line prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o.
 7. V případě platby prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o. je objednatel povinen dodržovat smluvní podmínky dostupné na internetových stránkách https://www.gopay.com/cs/bezpecnost/smluvni-podminky
 8. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

 

V. Dodání zpracovaných podkladů

 1. Podklady jsou poskytovány výhradně v elektronické podobě, není-li písemně ujednáno jinak nebo neuvádí-li jinak tyto Obchodní podmínky
 2. Předání zpracovaných podkladů je uskutečněno jejich zasláním formou elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či zpřístupnění zpracovaných podkladů jiným způsobem, o kterém je objednatel informován na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 3.  

  VI. Odstoupení od smlouvy

  1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
  2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prostřednictvím pošty na adresu poskytovatele.
  3. Vrácení plnění je možné pouze v případech a v rozsahu, v jakém to povaha služby umožňuje.
  4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s již započatým poskytováním služby, a to až do výše plné ceny služby. Vzniklé náklady spojené s poskytováním služby určuje poskytovatel.

   
  VII. Záruční a reklamační podmínky

  1. Není-li objednatel spokojen s kvalitou či rozsahem zpracovaných podkladů, je oprávněn zpracované podklady reklamovat, a to nejpozději do pěti dnů od jejich doručení.
  2. Poskytovatel posoudí oprávněnost reklamace. Uzná-li, že podklady neodpovídají objednávce, v přiměřené době podklady opraví tak, aby objednávce odpovídaly.
  3. Poskytovatel je oprávněn řešit reklamaci také přiměřenou slevou z ceny služby.
  4. Po třetí oprávněné reklamaci vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy.

   

  VIII. Zpracování osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními účinnými právními předpisy České republiky.
  2. Poskytovatel je správcem osobních údajů, reg. číslo subjektu: 00059879.
  3. Návštěvník stránky uděluje stisknutím tlačítka „Odeslat“ souhlas se zpracováním veškerých uvedených osobních údajů ve formuláři objednávka, analýza životopisu, textovém poli pro e-mail pro další ukázky na stránce zejména pro účely zpracování objednávky, marketingu, evidence nároků na slevy a zasílání informačních materiálů a to až do odvolání tohoto souhlasu objednatelem.
  4. Souhlas se zpracováním veškerých uvedených osobních údajů uvedených ve zprávě a přílohách je udělen také odesláním e-mailu na jakoukoli adresu, končící „@grafickyzivotopis.cz“.
  5. Odvolání souhlasu je třeba učinit písemně, na adresu sídla poskytovatele Podolská 1313/74, 628 00 Brno-Líšeň.
  6. Osobní údaje uvedené v ukázkových životopisech jsou smyšlené a jakákoli podobnost je náhodná.

   

  IX. Závěrečná ustanovení

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky i ceník změnit, a to i bez předchozího upozornění.
  2. Platnosti a účinnosti nabývají podmínky i ceník zveřejněním na webových stránkách poskytovatele služby.
  3. Tyto obchodní podmínky je zakázáno bez písemného souhlasu užívat a šířit. V rozsahu odchylujícím se od znění právních předpisů jsou chráněny autorským právem a jejich neautorizované používání může být soudně napadeno.